Juraekspert: Har du skimmelsvamp i din bolig?

Skimmelsvamp dukker især op i hjørner og fugtige områder i boligen. Se her, hvad du skal gøre, hvis du får skimmelsvamp i din bolig.

En god måde at tage hul på det nye år er ved at få gjort noget ved de ting, man har ignoreret det sidste (lange) stykke tid. Juraekspert Marianne Venø hjælper dig fremover på vej med konkrete råd til konkrete praktiske problemer…

Torsdag d. 2. januar 2014 - af Juraekspert, mediator og sexolog Marianne Venøe, foto: Privat og All Over

Almene boliger er udlejningsboliger ejet af en boligforening eller et boligselskab og findes i alle landets kommuner. Denne artikel gælder således kun for almene boliger og ikke for fx privat udlejning.

Hvad er det første, du gør ved skimmelsvamp?
Hvis du får mistanke om skimmelsvamp, så er det vigtigt, at du kontakter din lokale ejendomsadministration/ejendomskontor, der hvor du bor, så de kan besigtige din lejlighed sammen med dig. Du får muligvis også besked om i første omgang at vaske skimmelsvampen væk med rodalon og foretage udluftning samt sørge for, at din lejlighed er varmet ordentligt op.

Jeg vil opfordre dig til at tage billeder af alt inden besigtigelsen sammen med din lokale ejendomsadministrator/ejendomskontor og efter behandling med rodalon, udluftning og opvarmning, eller hvad du nu får instruks på at gøre, således at du kan dokumentere, hvor slemt det har været i din lejlighed inden rengøring med videre. Meget gerne med en datomarkering på alle fotos, især hvis problemet hurtigt vender tilbage igen.

OM MARIANNE VENØ

Marianne skriver om at turde komme ud over rampen, at give slip på tryghedsnarkomanen, at turde lege, at livet godt en gang imellem må være lidt farligt - med udgangspunkt i hendes personlige erfaringer og hendes uddannelse indenfor jura, sexologi og medicin.

Marianne har arbejdet med mennesker de sidste 20 år som juridisk gældsrådgiver, mediator og sexolog. Marianne er grundlægger af Dit Minde - sæt personligt præg på livets afslutning. Marianne er medlem af Dansk Sexologforening og læser jura på Københavns Universitet.

Du kan se mere om Marianne på hendes hjemmeside Juraekspert.dk

Hvis det bliver ved med at være skimmelsvamp
Såfremt problemet bliver ved med at opstå, og du har fulgt alle instrukser omkring rengøring m.v. eller er uenig med din lokale ejendomsadministration/ejendomskontor, kan du indbringe en klage for beboerklagenævnet i din kommune. Du skal forvente en vis sagsbehandlingstid, hvor du stadig skal vedligeholde din almene lejebolig efter de givne instrukser vedrørende rengøring m.v.

Der er nogle lejere i almene boligforeninger, der selv får lavet tekniske undersøgelser af skimmelsvampen. Dette kan være meget dyrt, og det er ikke sikkert, at du får refunderet udgiften, du har haft til den tekniske undersøgelse. Det er ejendomsadministationens/ejendomskontorets opgave at udføre denne undersøgelse, eventuelt kan du bede beboerklagenævnet om hjælp til at få udført undersøgelsen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at beboerklagenævnet er enige med dig i, at der skal udføres tekniske undersøgelser af din bolig.

Hvis problemet med skimmelsvamp ender i retten
Får du medhold i beboerklagenævnet, kan beboerklagenævnet pålægge din udlejer at få tingene bragt i orden inden en bestemt tidsfrist. Det er dog kun vedligeholdelsesarbejder, at beboerklagenævnet kan pålægge udlejer og ikke forbedringsarbejder.

Får du ikke medhold i beboerklagenævnet, kan du indbringe din sag for boligretten. Til sådan en sag kan du naturligvis søge fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor. Dette kan du læse mere om på Civilstyrelsens hjemmeside. Sager i boligretten kan igen trække længe ud. Du skal naturligvis imens fortsat sørge for at rengøre din bolig efter de instrukser, du har fået, hvis du stadig ønsker at bebo din almene lejebolig. Der er formentligt en del sundhedsskadelige gener forbundet med at bo, hvor der er mistanke om skimmelsvamp, og hvor den formodede skimmelsvamp bliver ved med at komme tilbage igen og igen.

Du kan også klage til din kommunalbestyrelse, som skal føre tilsyn med almene lejeboliger. Dette kan du gøre, selvom beboerklagenævnet har truffet en afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan du klage over til byfornyelsesnævnet.

Hvis skimmelsvamp gør dig syg
Det kan være en meget langvarig affære med en sag om skimmelsvamp. Det kan dog være vigtigt for en senere retssag, at du har klaget til både ejendomsadministration/ejendomskontor først og så dernæst beboerklagenævnet, da der vil blive udarbejdet rapporter herfra, som vil indgå som bevis i en senere retssag, og der kan eventuelt blive udført syn og skøn af fagligt uddannede håndværkere og teknikere. Det er dog ikke sikkert, at dette vil indgå i samtlige sager.

Hvis du selv bliver syg, imens at du bor i en almen lejebolig som følge af mulig skimmelsvamp, så kan det være rigtigt svært at bevise, at din sygdom skyldes skimmelsvampen og ikke andre forhold. Her vil det være nødvendigt med en lægelig udtalelse i forbindelse med en eventuel retssag med henblik på udbetaling af erstatning i forhold til svie og smerte.

Du kan læse mere om skimmelsvamp her:
http://mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/skimmelsvamp-almen-dansk.pdf

http://www.skimmel.dk/

http://www.domstol.dk/Roskilde/nyheder/domsresumeer/Pages/Udlejerserstatningspligtvedskimmelsvampialmennyttiglejebolig.aspx

Du er altid velkommen til at stille mig spørgsmål via min hjemmeside, som jeg kan besvare med en klumme her på Oestrogen.dk. Du kan stille spørgsmålet lige her: http://juraekspert.dk/brevkasse


Marianne Venø
JuraEkspert.dk

Mobil 60 66 06 62
info@juraekspert.dk